Tiếng anh lớp 10 - Trang 20

Speaking unit 3 trang 34 sgk tiếng anh 10

Task 1;Task 2 Listening unit 3 trang 36 sgk tiếng anh 10 Writing unit 3 trang 37 sgk tiếng anh 10 ...

Listening unit 3 trang 36 sgk tiếng anh 10

BEFORE YOU LiSTEN;WHILE YOU LISTEN;AFTER YOU LISTEN Writing unit 3 trang 37 sgk tiếng anh 10 Language ...

Động từ nguyên mẫu-INFINITIVES

Verb + infinitive;Verb + object + infinitive;.“It / s + he + adjective + infinitive + o...”;Động từ nguvên mẫu đưực dùng diễn tả mục đích;TOO/ FNOUGH + ...

Language focus unit 2 trang 29 sgk tiếng anh 10

Exercise 1: Make questions for (he following responses. (Viết câu hỏi cho những câu trả lời sau.) Thì quá khứ hoàn thành đơn - The simple past perfect ...

Reading unit 3 trang 32 sgk tiếng anh 10

BEFORE YOU READ;WHILE YOU READ;AFTER YOU READ Speaking unit 3 trang 34 sgk tiếng anh 10 Listening unit 3 ...

Speaking unit 2 trang 24 sgk tiếng anh 10

Task 1;Task 2;Task 3;Task 4 Listening unit 2 trang 26 sgk tiếng anh 10 Writing unit 2 trang 27 sgk tiếng ...

Thì quá khứ hoàn thành đơn - The simple past perfect

1.Form;2.Use; Reading unit 3 trang 32 sgk tiếng anh 10 Speaking unit 3 trang 34 sgk tiếng anh 10 ...

Listening unit 1 trang 16 sgk tiếng anh 10

BEFORE YOU LISTEN;WHILE YOU LISTEN;AFTER YOU LISTEN Writing unit 1 trang 17 sgk tiếng anh 10 Language ...

Reading unit 2 trang 22 sgk tiếng anh 10

BEFORE YOU READ;WHILE YOU READ;AFTER YOU READ Speaking unit 2 trang 24 sgk tiếng anh 10 Listening unit 2 ...

Listening unit 2 trang 26 sgk tiếng anh 10

BEFORE YOU LISTEN;WHILE YOU LISTEN;AFTER YOU LISTEN Writing unit 2 trang 27 sgk tiếng anh 10 Language ...

Trạng từ năng diễn- Adverbs of frequency

1.Kinds (Loại): Trạng lừ nãng diễn gồm có hai nhóm;2.Positions (Vị trí); Reading unit 1 trang 12 sgk tiếng anh 10 ...

Danh động từ và động từ nguyên mẫu -GERUNDS and INFINITIVES

1. GERUNDS (Danh động từ): là động từ tận cùng bằng -ING và cổ chức năng của một danh từ: chủ từ (subject), túc từ (object), thuộc từ 'complement), đồng ...

Câu hỏi với từ hỏi - "Wh" Questions

WHO, WHOM, WHOSE, WHAT, WHICH, WHEN, WHERE. WHY Danh động từ và động từ nguyên mẫu -GERUNDS and INFINITIVES ...

Quá khứ đơn - The simple past tense

1.sự kiện đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ; 2.sự kiện xảy ra tại một thời điểm cụ thể / xác định trong quá khứ; 3.sự kiện xảy ra suốt một khoảng ...

Language focus unit 1 trang 19 sgk tiếng anh 10

* Pronunciation ;*Grammar and vocabulary Câu hỏi với từ hỏi - "Wh" Questions Danh động từ và ...

Writing unit 1 trang 17 sgk tiếng anh 10

Task 1;Task 2;Task 3 Language focus unit 1 trang 19 sgk tiếng anh 10 Câu hỏi với từ hỏi - "Wh" ...

Speaking unit 1 trang 14 sgk tiếng anh 10

Task 1;Task 2;Task 3 Listening unit 1 trang 16 sgk tiếng anh 10 Writing unit 1 trang 17 sgk tiếng anh 10 ...

Hiện tại đơn - The simple present tense

Sự kiện lặp đi lặp lại (a repeated event) hay mệt thói quen (a habit); trong câu có những trạng từ năng diễn như: always, usually, often, frequently (thường ...

Reading unit 1 trang 12 sgk tiếng anh 10

BEFORE YOU READ (Trước khi em đọc),WHILE YOU READ (Trong khi em đọc), AFTER YOU READ (Sau khi em đọc). Speaking unit 1 trang 14 sgk tiếng anh 10 ...

<< < .. 17 18 19 20
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ