Sinh học lớp 10 - Trang 15

Cấu tạo tế bào nhân sơ

Tế bào nhân sơ có cấu tạo khá đơn giản, gồm có 3 thành phần chính. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 trang 34 sinh học lớp 10 ...

CACBOHIĐRAT (đường)

1. Cấu trúc hóa học Cacbohiđrat là hợp chất hữu cơ chỉ chứa 3 loại nguyên tố là cacbon. Khái niệm Lipit ...

Axit ribônuclêic

1. Cấu trúc của ARN Phần tử ARN cũng có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà mỗi đơn phân là một nuclêôtit. ARN có 4 loại nuclêôtit là A (ađênin), U (uraxin), G ...

Cấu trúc của prôtêin

1. Cấu trúc bậc một Các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptit tạo nên một chuỗi các axit amin được gọi là chuỗi pôlipeptit. Chức năng của prôtêin ...

Các nguyên tố hóa học

Thế giới sống và không sống đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học. Nước và vai trò của nước trong tế bào ...

Chức năng của prôtêin

Prôtêin có một số chức năng chính sau : - Cấu tạo nên tế bào và cơ thể. Ví dụ : côlagen tham gia cấu tạo nên các mỏ liên kết. Câu 1,2,3 trang 25 SGK Sinh học 10 ...

Đặc điểm chính của mỗi giới

1. Giới Khởi sinh (Monera) Giới Khởi sinh gồm những loài vi khuẩn là những sinh vật nhân sơ rất bé nhỏ. Câu 1, câu 2, câu 3 sgk trang 13 sinh học lớp 10 ...

Khái niệm Lipit

Trong cơ thể sống có rất nhiều loại lipit khác nhau. Mặc dù có thành phần hóa học rất khác nhau nhưng các loại lipit đều có chung đặc tính là kị nước. Khác với ...

Nước và vai trò của nước trong tế bào

1. Cấu trúc và đặc tính hóa lí của nước: Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử ôxi kết hợp với 2 nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hóa trị. Câu 1, câu ...

Giới và hệ thống phân loại 5 giới

1. Khái niệm giới,2. Hệ thống phân loại 5 giới. Đặc điểm chính của mỗi giới Câu 1, câu 2, câu 3 sgk trang ...

Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống

1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, 2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh, 3. Thế giới sống liên tục tiến hóa. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 9 sinh học lớp 10 ...

Các cấp tổ chức của thế giới sống

Để nghiên cứu sự sống các nhà sinh học thường tập trung vào nghiên cứu các đặc điểm của cơ thể sống. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống ...

<< < .. 12 13 14 15
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ