24/10/2017, 09:20

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh Đề kiểm tra 45 phút lớp 10 môn tiếng Anh

Danh mục: Tiếng anh

Ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 10 VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung bài gồm các dạng bài ra sát với chương trình sách giáo khoa giúp các bạn hệ thống lại ngữ pháp đã được học, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi của mình. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 trường THPT Vĩnh Định, Quảng Trị Đề thi giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10 ...

Ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 10

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung bài gồm các dạng bài ra sát với chương trình sách giáo khoa giúp các bạn hệ thống lại ngữ pháp đã được học, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi của mình. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Full name: .......................................................

Class: 10C

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest (1p)

1. A. love             B. police              C. wonder                   D. Monday

2. A. break           B. repeat             C. heat                       D. meat

3. A. hard             B. start                 C. party                     D. talk

4. A. head            B. understand        C. sand                   D. land

II/ Choose the best answer to complete the blank (4p)

1.In 1660, Isaac Newton_________to Cambridge University.

A. went               B. had gone              C. has gone               D. goes

2. Lan: “ Good afternoon!” Nam: “_______________”

A. Hello. How are you?            B. Goodbye. See you later.             C. Nice to meet you?         D. Bye.

3. I enjoy __________ with my classmates about their future plans

A. told                     B. to talk                   C. talking                  D. talk

4. She can_________four foreign languages.

A. speak                 B. talk                      C. say                        D. tell

5. I think you don’t have to ________ about your test.

A. study                B. worry                      C. narrow                       D. crowded.

6. It's not good to avoid____________ the teacher's questions in class.

A. answer               B. answered                C. to answer                   D. answering

7. By the time we ________, all our classmates _____________.

A. had arrived/ left           B. arrived/ had left             C. arrived/ leaving                D. arrived/ have left

8. English is an international ....................

A. language                  B. means                  C. subject                    D. profession

9. I...................... English for four years

A. have learned                B. am learning                C. learned                 D. has learned

10. ________ is Nam like? – He’s tall and thin.

A. How                       B. What                      C. Who                     D. Whom

11. She is a ____________student. She has a fully developed mind.

A. bad                        B. old                        C. young                      D. mature

12. Look! Smoke ______ out of that window.

A. comes                      B. is coming              C. come                  D. came

13. She was ______ a Nobel Prize in Chemistry.

A. received                  B. got                     C. rewarded                 D. awarded

14. He forgets ______ my book last week.

A. borrowed                  B. borrowing                 C. to borrow                  D. borrow

15. ______ did you see him? I saw him two days ago.

A. which              B. why                   C. what                  D. when

16. Tom ______ the house before his friend came to see him.

A. leaves             B. has left               C. left                   D. had left

III/ Read the passage carefully and answer the questions that follow (2.5p)

Martin Luther King was born on 15th January 1929 in Atlanta, Georgia. In 1951, he went to Boston University, where he studied for 4 years. In 1952, he met Coretta Scott, and as soon as he saw her, he fell in love. They got married in 1953, and they had 4 children. In 1954, the Kings left Boston, and Martin became a minister at Baptist Church in Montgomery, Alabam A. Then he started working for the black freedom movement. Thousands of people walked to Washington to hear his famous speech at the Lincold Memorial in 1963, and he won the Nobel Peace Prize in 1964. He died on 4th April 1968 in Memphis, Tennessee, from a gunshot wound.

1.When and where wasMartin Luther King born?

____________________________________

2. How long did he study at Boston University?

_______________________________________

3. When did he first meet his wife?

_______________________________________

4. What kind of prize/ Martin Luther King/ win/ 1964?

__________________________________

5. When/ Martin Luther King/ die?

____________________________________

IV/ Write about a person’s background (2.5p)

Name: Mr Ba

Date of birth: 09/ 09/ 1969

Place of birth: Ho Chi Minh city

School attended: Le Hong Phong high school

Exams passed: English, Mathematics, Literature

His previous job: Director/ Hoa Phat company, 1990 - 2000

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

________________ THE END ________________ 

Các bài nên tham khảo

Soạn bài Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

Soạn bài cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm 3 đoạn. (1) Từ đầu đến « của thủ đô Hà Nội » : giới thiệu ...

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 1. Sự việc trong văn tự sự a. - Sự việc khởi đầu là (1). - Sự việc phát ...

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt. 1. Văn bản và mục đích giao tiếp a. Muốn biểu đạt tư ...

Soạn bài nhân hóa

Soạn bài nhân hóa I. Nhân cách hóa là gì? 1. Có 3 sự vật được miêu tả bằng những từ ngữ để gợi hoặc tả con người. (1) Ông trời mặc áo giáp đen ra trận. (2) Muôn ...

Tả một chú công nhân đang xây nhà

Đề bài: Tả một chú công nhân đang xây nhà. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Hàng ngày đến trường đi qua một công trường đang xây dựng. - Em gặp chú công nhân thợ ...

Phát biểu cảm nghĩ về bài Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài kí Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan Bài làm Văn bản nhật dụng này cung cấp cho chúng ta những thông tin bổ ích ...

Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn liêu lưu kí) của nhà văn Tô Hoài. Bài làm 1. Ở ...

Soạn bài luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. LẬP LUẬN TRONG ĐỜI SỐNG Lập luận trong đời sống là đưa ra luận cứ (chứng cứ) nhằm dẫn dắt người nghe, ...

Soạn bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 1: (Sgk. tr 26) - Bài văn này nghị luận vấn đề tinh thần yêu nước của nhân dân ta. ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ