04/09/2017, 10:09

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 trường THPT Vĩnh Định, Quảng Trị Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 10

Danh mục: Tiếng anh

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 có đán án VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 trường THPT Vĩnh Định, Quảng Trị do VnDoc.com sưu tầm dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra và bài thi của mình. Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 10 cả năm có đáp án Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 10 chương trình cơ bản năm học 2016-2017 Bài tập ôn ...

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 có đán án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 trường THPT Vĩnh Định, Quảng Trị do VnDoc.com sưu tầm dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra và bài thi của mình.

Vinh Dinh High School The 1st 45-Minute Test A

Name:..............................................Class: 10 B...... Subject: English

Mark

Teacher’s remarks

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. study             B. student             C. subject            D. wonderful

2. A. watch              B. family               C. happen          D. sand

3. A. teacher           B. meat                C. peasant            D. repeat

Choose the word that has stress pattern different from that of the other.

4. A. nation          B. peasant            C. narrow             D. receive

Choose the best answer from A, B, C or D.

5. The alarm clock ………...........… off, which woke everyone up.

A. rang           B. went             C. gave               D. put

6. “………………………. are you going to stay in Hue?” – “For a week”

A. What time               B. How                C. How long                 D. How often

7. She …………………… Pierre Curie in the School of Physics in 1894.

A. was meeting                B. meet               C. had met               D. met

8. John isn’t contented with his present salary.

A. excited about              B. satisfied with         C. disappointed with              D. interested in

9. After they …………………….. for half an hour, she came home.

A. eat                   B. ate               C. were eating                  D. had eaten

10. What time does Quan has a Civic Education ……… Monday? ……..7:15 a.m.

A. on/ at                B. at/ on                C. in/ for                     D. for/ in

11. She refuses ………………….. to her mother

A. listen                   B. to listening                C. to listen                  D. listening

12. A: “How …………….. is it from your house to the market?” B: “About 2 km.”

A. fast                    B. far                  C. long                     D. much

13. I always remembered ......................................... you for the first time.

A. meeting                B. to have met                  C. to meet                   D. to meeting

14. After the ……... death of her husband, Marie Curie took up his position at the Sorbonne.

A. tragic                    B. tragedy                  C. tragedian                D. tragically

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

15. I (A) decided (B) changing jobs because my boss (C) makes me (D) work overtime.

16. By the time he (A) had arrived at the party, (B) all his (C) classmates (D) had left.

Choose the best option (A, B, C, or D) to complete the following passage.

Every year, students in many (17) ……….… learn English. (18) …………of these students are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school, others study by themselves. A few learn English just by (19) …………… the language in films, on television, in the office, or among their friends. But not many are lucky to do that. Most people must (20) .............................. hard to learn another language.

17. A. countries               B. homes             C. house               D. families

18. A. None                     B. Some              C. Any                     D. All

19. A. hear                          B. heard            C. to hear                D. hearing

20. A. works                   B. to work                C. work                 D. working

ANSWERS:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                                       

Give the correct form of the verb in brackets.

21. Lan (see)…………….…. a lot of films last week.

22. I am not in a hurry. I don’t mind (wait)………….…………… .

23. By the time he (arrive)………………., all his friends (go) …………………….. .

24. It was a nice day, so we decided (go) ……………......... for a walk.

Rewrite the following sentences using the given words.

25. Peter loves playing soccer with his friends every afternoon.

Peter wants .......................................................................................................................

26. Before Mary went to school, she had finished her homework.

After .................................................................................................................................

27. They played football, after that they went home.

Before …….......................................................................................................................

28. They are looking foward to meeting their family soon.

They expect ……..............................................................................................................

Make question for the underlined words or phrase.

29. I learn English because it is an international language.

→ ………...........................................................................................................................?

30. Mary met her friends last week.

→ ………...........................................................................................................................?

Goodluck!

Các bài nên tham khảo

Soạn bài Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

Soạn bài cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm 3 đoạn. (1) Từ đầu đến « của thủ đô Hà Nội » : giới thiệu ...

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 1. Sự việc trong văn tự sự a. - Sự việc khởi đầu là (1). - Sự việc phát ...

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt. 1. Văn bản và mục đích giao tiếp a. Muốn biểu đạt tư ...

Soạn bài nhân hóa

Soạn bài nhân hóa I. Nhân cách hóa là gì? 1. Có 3 sự vật được miêu tả bằng những từ ngữ để gợi hoặc tả con người. (1) Ông trời mặc áo giáp đen ra trận. (2) Muôn ...

Tả một chú công nhân đang xây nhà

Đề bài: Tả một chú công nhân đang xây nhà. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Hàng ngày đến trường đi qua một công trường đang xây dựng. - Em gặp chú công nhân thợ ...

Phát biểu cảm nghĩ về bài Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài kí Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan Bài làm Văn bản nhật dụng này cung cấp cho chúng ta những thông tin bổ ích ...

Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn liêu lưu kí) của nhà văn Tô Hoài. Bài làm 1. Ở ...

Soạn bài luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. LẬP LUẬN TRONG ĐỜI SỐNG Lập luận trong đời sống là đưa ra luận cứ (chứng cứ) nhằm dẫn dắt người nghe, ...

Soạn bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 1: (Sgk. tr 26) - Bài văn này nghị luận vấn đề tinh thần yêu nước của nhân dân ta. ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ