23/11/2017, 17:44

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018, sở GD&ĐT Kiên Giang Câu hỏi trắc nghiệm Đại số lớp 10 có đáp án

Danh mục: Môn toán

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018 VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018, sở GD&ĐT Kiên Giang, tài liệu kèm theo đáp án chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Toán 10 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016 25 đề ôn tập thi học kì 2 môn ...

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 100 câu hỏi trắc nghiệm năm 2018, sở GD&ĐT Kiên Giang, tài liệu kèm theo đáp án chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018, sở GD&ĐT Kiên Giang

Câu 1: Cho A={0, 1, 2, 3, 4}; B={2, 3, 4, 5, 6}. Tập hợp bằng:

A. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

B. {5, 6}

C. {0,1}

D. {2, 3, 4}

Câu 2: Tập nghiệm của phương trình: sqrt{x+3}= sqrt{2x-1} là:

A. {1}

B. {2}

C. {3}

D. {4}

Câu 3: Cho hàm số y = frac{sqrt{16-x^2}}{x+2}. Kết quả nào sau đây là đúng?

A. f(2) = 1, f(-2) không xác định

B. f(0) = 2, f(1) = frac{sqrt{15}}{3}

C. f(0) = 2, f(-3) = - 11/24

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 4: Xét sự biến thiên của hàm số y = -1/x

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-oo;0), nghịch biến trên khoảng (0;+oo)

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-oo;0) ∪ (0;+oo)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-oo;2), nghịch biến trên khoảng (2;+oo)

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;+oo), nghịch biến trên khoảng (-oo;0)

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

Câu 13: Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A(1;3) và có hệ số góc là 4. Thì a và b bằng?

A. a = 4;b = -1

B. a = 4;b = 1

C. a = 3;b = 1

D. a = 4;b = 7

Câu 14: Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A(1;3) và song song với đường thẳng y=2x + 1. Thì a và b bằng?

A. a = 2;b = -1

B. a = 2;b = 1

C. a = -2;b = 1

D. a =-2;b = -5

Câu 15: Phương trình -2x2 - 4x + 3 - m = 0 có 2 nghiệm phân biệt khi

A. m < 5

B. m ≤ 5

C. m < 5

D. m ≥ 5

Câu 16: Cho A = (a+b)(1/a+1/b). Với mọi a,b ≥ 0. Câu nào sau đây là đúng?

A. a ≤ 4

B. a ≥ 2

C. a ≥ 4

D. a ≤ 2

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

A. (-8;15)

B. (-8; -15)

C. (8;15)

D .(8;-15)

Câu 22: Số nghiệm của phương trình: 4x2 - 3x2 + 2 là: 

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 23: Tập nghiệm của phương trình frac{2x-5}{x+5}

A. {-2}

B. {-5}

C. {10}

D. {-20} 

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

Câu 29: Câu nào dưới đây không là mệnh đề?

A. 5+7+4 = 15

B. 12+8=11

C. Các em phải chăm học!

D. Năm 2003 không có bệnh AIDS ở việt Nam

Câu 30: Phương trình -2x2 + 4x + m = 0 có nghiệm khi?

A. m ≤ 2

B. m < 2

C. m ≥ 2

D. m > 2

Câu 31: Quy tròn số 12,4253 đến hàng phần trăm là:

A. 12,42

B. 12,43

C. 12,425

D. 12,4

Câu 32: Cho A = [–4; 4] và B = (3; 7]. Khi đó A ∩ B là:

A. (-4;7)

B. (3;4]

C. [3;4]

D. [-4;7]

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

Câu 35: Với mọi a >0; b > 0. Câu nào sau đây là đúng?

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Câu 51: Với mọi a >0; b > 0. Câu nào sau đây là đúng?

A. -a > b

B. -a < b

C. a > -b

Câu 52: Tập nghiệm của phương trình frac{x+3}{xleft(x-1 ight)}+frac{3}{x}= frac{2-x}{x-1} là: 

A. {0;-2}

B. {0}

C. {-2}

D. {Ø}

Câu 53: Khẳng định nào về hàm số y = 3x + 5 là sai:

A. Cắt Ox tại (-5/3;0)

B. Cắt Oy tại (0;5)

C. Đồng biến trên R

D. Nghịch biến R

Câu 54: Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A(0;-3);B(-1;-5). Thì a và b bằng

A. a = 2;b = 3

B. a = 2;b = -3

C. a =1;b = -4

D. a = -2;b = 3

Câu 55: Các phần tử của tập hợp là: A = {x ∈ z; x2 - 3x + 2 = 0' là?

A. A={1;2}

B. A={-1;-2}

C. A={2}

D. A={1}

Câu 56: Tập xác định của hàm số y = frac{sqrt[3]{1-x+3}}{sqrt{x+3}} 

A. (-3; 1)

B. [-3; 1]

C. [-3; +oo]

D. [-3; +oo)

Câu 57: Các phần tử của tập hợp M = {X ∈ R; x2 + x +1} là: 

A. M = {Φ}

B. M = {0}

C. M = Φ

D. M = 0

Câu 58: Số nghiệm của phương trình sqrt{3x-5} =3 là?

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

Câu 62: Cho A = {0, 1, 2, 3, 4}; B = {2, 3, 4, 5, 6}. Tập hợp bằng:

A. {2, 3, 4}

B. {0,1}

C. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

D. {5, 6}

Câu 63: Tổng các nghiệm của phương trình: frac{5}{3x+2}= 2x -1  là?

A. -1/6

B. 2

C. 1

D. -7/6

Câu 64: Với a, b ≠ 0, ta có bất đẳng thức nào sau đay luôn đúng?

A. a2 - ab + b2 > 0

B. a2 + b2 < 0

C. a - b < 0

D. a2 - ab + b2 < 0

Câu 65: Cho hàm số, mệnh đề nào sai:

A. Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x = -2

B. Đồ thị hàm số nhận I(1; -2) làm đỉnh

C. Hàm số giảm trê n khoảng

D. Hàm số tăng trên khoảng

Câu 66: Tập xác định của hàm số y = sqrt[3]{5-3x} là?

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

A. (1;-1;-1)

B. (1;-1;1)

C. (-1;-1;-1)

D. (1;-1;1)

Câu 70: Cho mệnh đề “ sqrt{19} là số vô tỉ ”. Hãy chọn mệnh đề phủ định của mệnh đề trên trong các mệnh đề sau đây?

A. sqrt{19} là hợp số

B. sqrt{19}=3

C. sqrt{19} là số nguyên tố

D. sqrt{19} là số hữu tỉ

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

Câu 75: Quy tròn số 432 415 đến hàng nghìn là:

A. 432

B. 432 000

C. 433 000

D. 432 400

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

Câu 88: Số nghiệm của phương trình: frac{2x+3}{x-3}-frac{4}{x+3}=frac{24}{x^2-9}+2 là?

A. 0.

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 89: Tập xác định của hàm số y = sqrt{3-x}+sqrt{5+x} là? 

A. [-3;5]

B. R

C. (-5;3)

D. [-5;3]

Câu 90: Tập nghiệm của phương trình: sqrt{2x+7}= x-4 là?

A. {9}

B. {1;9}

C. {Φ}

D. {-9}

Câu 91: Tập xác định của hàm số y = frac{sqrt{x-1}}{x-3} là?

A. [1;3) ∪ (3;+oo)

B. [3;+oo)

C. ℝ {3}

D. [1;+oo)

Câu 92: Số các tập con 2 phần tử của tâp B={a, b, c, d, e, f} là:

A. 22

B. 15

C. 64

D. 16

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

A. 1

B. 0

C. 2

D. -2

Câu 96: Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?

A. Hà nội là thủ đô của Thái Lan

B. Số 12 chia hết cho 3

C. Ăn phở rất ngon!

D. 2 + 3 = 5

Câu 97: Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A(1;3) và vuông góc với đường thẳng y=2x+1. Thì a và b bằng?

A. a = 2, b = 1

B. a = - 2, b = 1

C. a = -1/2, b = 7/2

D. a = 2, b = - 1

100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 năm 2018

A. 1/2

B. 2

C. 1

D. 1/4

Câu 100: Tập nghiệm của phương trình x+1 +frac{2}{x+3}= frac{x+5}{x+3} là?

A. S = {0}

B. S = {-3}

C. S = {3}

D. S = Ø

Đáp án trắc nghiệm Đại số ôn thi học kỳ 1 lớp 10 

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

A

51

B

2

D

52

C

3

B

53

D

4

B

54

B

5

B

55

A

6

A

56

C

7

D

57

C

8

A

58

A

9

B

59

C

10

D

60

A

11

B

61

D

12

D

62

A

13

A

63

A

14

B

64

A

15

C

65

A

16

C

66

C

17

C

67

C

18

C

68

B

19

D

69

D

20

B

70

D

21

C

71

A

22

A

72

D

23

D

73

D

24

C

74

B

25

A

75

B

26

C

76

B

27

A

77

B

28

C

78

C

29

C

79

C

30

C

80

C

31

B

81

A

32

B

82

D

33

D

83

C

34

C

84

C

35

D

85

C

36

B

86

A

37

B

87

D

38

D

88

A

39

B

89

D

40

C

90

A

41

D

91

A

42

A

92

B

43

B

93

A

44

A

94

C

45

AC

95

C

46

B

96

C

47

C

97

C

48

D

98

A

49

C

99

D

50

A

100

A

Các bài nên tham khảo

Soạn bài Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

Soạn bài cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm 3 đoạn. (1) Từ đầu đến « của thủ đô Hà Nội » : giới thiệu ...

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 1. Sự việc trong văn tự sự a. - Sự việc khởi đầu là (1). - Sự việc phát ...

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt. 1. Văn bản và mục đích giao tiếp a. Muốn biểu đạt tư ...

Soạn bài nhân hóa

Soạn bài nhân hóa I. Nhân cách hóa là gì? 1. Có 3 sự vật được miêu tả bằng những từ ngữ để gợi hoặc tả con người. (1) Ông trời mặc áo giáp đen ra trận. (2) Muôn ...

Tả một chú công nhân đang xây nhà

Đề bài: Tả một chú công nhân đang xây nhà. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Hàng ngày đến trường đi qua một công trường đang xây dựng. - Em gặp chú công nhân thợ ...

Phát biểu cảm nghĩ về bài Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài kí Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan Bài làm Văn bản nhật dụng này cung cấp cho chúng ta những thông tin bổ ích ...

Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn liêu lưu kí) của nhà văn Tô Hoài. Bài làm 1. Ở ...

Soạn bài luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. LẬP LUẬN TRONG ĐỜI SỐNG Lập luận trong đời sống là đưa ra luận cứ (chứng cứ) nhằm dẫn dắt người nghe, ...

Soạn bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 1: (Sgk. tr 26) - Bài văn này nghị luận vấn đề tinh thần yêu nước của nhân dân ta. ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản